آدم هایی که در جیبشان، لونه ای متحرک برای شپش ها دارند، ارتباط خوبی با جهنم دارند...

بدین گونه

.

.

.

ماشین ندارم...خب به جهنّم

خونه ندارم...به جهنّم

هیچی ندارم....بابا بی خیال به جهنّم!!!