دستان گرمت


صندوق سینه ات


نگاه منتظرت


مال ماست


تو برای خود هیچ نمی خواهی


چه سری درون توست مادر؟


پی نوشت: تولدت مبارک مادرم