تو ناز را نمی شناسی چگونه غمزه می آیی؟


تو با مردانگی بیگانه ای چگونه بهرادی؟


تو مهر را به صلیب می کشی چگونه مهرزادی؟