سالروز تولد یعنی:

یک سال دور شدن از کودکی

یک سال نزدیک شدن به سرگشتگی!