اون همه چشمه شیر و عسل و حوری و قوری و.....

اندازه یه تخت زیر سایه یه درخت با آبگوشت و ترشی و دوغ جذابیت و لذت نداره

حالا فهمیدم چرا ایمان نیاوردم