خداوند آهنربای مردان را در مردمک چشم هایشان کار گذاشته


و


آهنربای زنان را زیر شکمشان!


ای کسانی که ایمان آورده اید شنگولی جات باشید!