دوست دارم وقتی پر کشیدم


یه سری خاص بگن


" یکه دوخت و دوز کنِ اختلاف رفت...کسی که هر وقت خواست وصل کنه خودش فصل شد! "