_ امروز تولد امام حسینه؟! 

_ نمی دونم والله! ما رو که کسی دعوت نکرده!