خورشید خودش را می سوزاند تا بقیه زنده بمانند 

کسی توان نزدیک شدن به خورشید را ندارد 

اما آب سرچشمه ی حیات بشر است 

گرم و سردش لذت بخش است 

 

بنابراین آناهیتا هستم...خورشید جزغاله شد!