تا وقتی میشه، با هم باشیم!

تا وقتی هستی، با هم باشیم!


دیالوگ تکراری آدم هایی که از اول می دانند موندگار نیستند...


پی نوشت: در عجبم از انسان هایی که به این خواسته ی مضحک پاسخ مثبت میدهند و بعد از اتمام دوره ی تعیین شده، حرف های سوزناک می زنند!