جمعی از نخبگان پیشانی قهوه ای، میزگردی تشکیل دادنند و نتیجه ی این مذاکرات...


یه وری ریدیم و چسیدیم به بازار ارز مملکت


در نتیجه، اول حروف خرابکاری را به عنوان مجرم به رسانه ها معرفی کردنند!

این شد که یک شبه شخصی به نام "ی ر چ" عامل نابسامانی شناخته شد...