چقدر خوشم میاد کسی بخاطر غم، اشک نریزه و همیشه اشکش دلیلی جز شوق نداشته باشه...