تو با بچه های بهزیستی سپری ساختی تا به به چه چهت کنند

و

من هر وقت بچه های بهزیستی را می بینم از خودم و ناشکری های مکررم بیزار می شوم!


پی تقدیم نوشت: تقدیم به کسی که ژست هایش تهوع آور بود!