ما نسلی هستیم که می تونیم در خاطراتمون ادعا کنیم در تاریخی نفس می کشیدیم که کپی گرفتن از یک اسکناس ده هزار تومنی با اسکناس راس راسکی ده هزار تومنی هیچ توفیری نداشته!