مادرم "ایران" می گوید


هر که در این جهان ترقی کرد

من بیچاره واترقیدم!