وقتی زندگی یک تأتر مزخرفه...


سعی می کنم سریال آبکی نسازم...


پی نوشت: خط اول از فرمایشات شاهین خان نجفی است.