بعضی صحنه های بالای هجده سال فیلم های برون مرزی...

به انسان تلنگر می زند که بدنش انعطاف لازم را ندارد!!!