احتمالا تا چند سال دیگر کلمه ی " رفیق " از دستور زبان و مغز انسان ها پاک خواهد شد!