علامت های سوال بیشمار تبدیل به علامتِ تعجب می شود

علامت های تعجبِ بسیار تبدیل به بی خیالی...

 

پی نوشت: گور بابای قسمت سیاه زندگی!