خیابانی بعد از گل خلعتبری به ازبکستان:
معلوم شد، خلعنبری یه چیزایی از مارادونا یاد گرفته!!