هر جا جنجال است

نام خورشید نگون بخت می درخشد!!!


پی نوشت: دوستان عزیز، من و دوستانم با هیچ جنبنده ای دعوا نداریم! لطفا دور ما خط بکشید! بیخود خبرگزاری نشوید! نی به ناخنمان بکنید وارد جو متشنج نمی شویم! حتی اگر با هیجان بیان کنید!