تسبیح را روی نبض دستش قرار می دهد

نه لای انگشت هایش

انگشتانش روزی از کار می افتد اما نبض تا ابد باقیست