این میرزا  رضا ها

 


حیا نمی کنند

 


ششلول سوی شاه قاجار میکشند........

 


(( سید احمد حسینی - چسبی به نام زخم- نشر فصل پنجم))