تسلیت برای روزهای جدیدی که خواهند آمد

بی آنکه با تو خاطره ساز شوند

........................


مهرداد و آناهیتای عزیزم متاسفانه دختر دایی عزیزشونُ از دست دادن

امیدوارم با صبوری و آرامش این روزهای سخت رو بگذرونن