دوست دارم وقتی پر کشیدم 

همه بگن حیف بود 

نگن راحت شد