میگد که:


خانه از پایبست ویران است ؛ خواجه در فکر نقش ایوان است


در بعضی نُسخ هم آمده که:
خواجه در فکر بند " تُنبان " است